ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
Rating
Organizations : กรมพัฒนาที่ดิน
facebook   twiter

พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝนรายเดือนเฉลี่ย 30 ปี พื้นที่น้ำท่วมในอดีตย้อนหลัง 10 ปี ระยะห่างจากลำน้ำ ความลาดชันของพื้นที่ สภาพการใช้ที่ดิน การระบายน้ำของดิน และพื้นที่ชลประทาน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Geographic dataset
Equivalent scale
Positional accuracy
Created date
Last updated date
Data release date
Additional Info
Data Key d3a94670-473e-4513-a120-d27d64e32326
Groups เกษตรกรรม
Tags floodplain กรมพัฒนาที่ดิน ที่ราบน้ำท่วมถึง น้ำท่วม น้ำท่วมขัง น้ำท่วมซ้ำซาก พื้นที่น้ำท่วม พื้นที่ราบลุ่มต่ำ ภัยทางการเกษตร ภัยธรรมชาติ อุทกภัย
Visibility Public
Dataset create date August 18, 2020
Maintain date September 8, 2023
Data Type ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
Contact Person กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
Contact Email lpd_8@ldd.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ตำบล
Data Source จากการวิเคราะห์ และตรวจสอบของกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
Data Format Shapefile
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
Equivalent scale (Geoinformatics data) 1:25,000
West bound longitude (Geoinformatics data) 325216.6826
East bound longitude (Geoinformatics data) 1213667.7627
North bound longitude (Geoinformatics data) 2263224.7389
South bound longitude (Geoinformatics data) 620826.9743
Data release date (Geoinformatics data) 2022-03-23
High Value Dataset No Show
Related
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาธารณภัย ภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ รวมไปถึงการนำเสนอข่าวแจ้งเตือนภัยพิบัติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Last update dataset : February 12, 2024  
csv xlsx
รายงานสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ กทม. (วันที่ บริเวณ ความยาว ความสูง สภาพท่วม ปริมาณฝน)
Last update dataset : November 7, 2023  
csv
บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมและน้ำแล้งของประเทศไทย
Last update dataset : October 31, 2023  
url