ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
Rating
Organizations : กรมพัฒนาที่ดิน
facebook   twiter

ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ได้จากการวิเคราะห์พื้นที่โดยพิจารณาจากพื้นที่ราบลุ่มต่ำมีลักษณะภูมิสัณฐาน (Landform) ประเภทที่ราบน้ำท่วมถึง (Floodplain) ซึ่งฤดูฝนมักมีน้ำท่วมขังพื้นที่เสมอ ร่วมกับการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ฤดูแล้ง และฤดูฝน เพื่อกำหนดเขตพื้นที่ปกติและพื้นที่น้ำท่วม

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d3a94670-473e-4513-a120-d27d64e32326
Groups เกษตรกรรม
Tags floodplain กรมพัฒนาที่ดิน ที่ราบน้ำท่วมถึง น้ำท่วมขัง พื้นที่น้ำท่วม พื้นที่ราบลุ่มต่ำ
Visibility Public
Dataset create date August 18, 2020
Maintain date October 25, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ดวงดอม กำเนิดทรัพย์
Contact Email duangdom@ldd.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ชุดดินในจังหวัดนนทบุรี ปี2565 เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดการดินในการผลิตพืชผลทางการเกษตร
Last update dataset : September 12, 2022  
zip
เป็นข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมในประเทศไทยที่วิเคราะห์จากข้อมูลดาวเทียม ใช้สำหรับให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู ปัญหาจากน้ำท่วม
Last update dataset : July 25, 2022  
shp
พื้นที่เกษตรเสี่ยงดินโคลนถล่ม เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยสมาการการสูญเสียดิน A = RKLSCPข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย -ข้อมูลดิน...
Last update dataset : May 15, 2022  
shp