ข่าวสาธารณภัย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข่าวสาธารณภัย
Rating
Organizations : กรมประชาสัมพันธ์
facebook   twiter

ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาธารณภัย ภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ รวมไปถึงการนำเสนอข่าวแจ้งเตือนภัยพิบัติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Data source cannot be displayed.
ข่าวสาธารณภัย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 171b487a-fe67-46c9-a04a-e968e616d0b4
Tags ดินถล่ม น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก พายุ ภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง วาตภัย สาธารณภัย อัคคีภัย อุทกภัย แผนดินไหว ไฟป่า
Visibility Public
Dataset create date March 10, 2022
Maintain date February 12, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
Contact Email nnt.thainews@gmail.com
Objective
  • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1 ครั้ง/เดือน
Geo Coverage จังหวัด
Data Source กรมประชาสัมพันธ์
Data Format
  • CSV
  • XML
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition สาธารณะ
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect ไม่มี
URL https://thainews.prd.go.th/th/news/category/10
Data Language ไทย
Reference Data Yes
High Value Dataset Show
Related
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมรายเดือนวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม
Last update dataset : February 12, 2023  
csv pdf
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคมอาชญากรรม และบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม รวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน
Last update dataset : February 12, 2023  
csv xlsx
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
Last update dataset : December 15, 2022  
url