การวิเคราะห์ผลการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนสิ่งแวดล้อม - Open Government Data of Thailand

การวิเคราะห์ผลการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนสิ่งแวดล้อม

Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์การสนับสนุนงบประมาณของกองทุนสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ซึ่งจำแนกตามปีงบประมาณ ประเภทเงินสนับสนุนตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เจ้าของโครงการ ประเภทเจ้าของโครงการ สถานะของโครงการ และพื้นที่ดำเนินการ

Resource Info : ${cur_meta.name}

Download Go to resource
Resource last updated date ${cur_meta.last_modified}
Resource creation date ${cur_meta.created}
Resource format ${cur_meta.mimetype}
Resource ID ${cur_meta.id}
Description ${cur_meta.ori.description}
Accessible Condition ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
Data Collect ${cur_meta.ori.resource_data_collect}
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other}
Created date ${cur_meta.ori.resource_created_date}
Last updated date ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}
Data source cannot be displayed.
All information ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 records
 100 500 1,000 records

Additional Info

Data Key 3a925e85-8d47-4bca-bf07-dcc4723587ab
Tags
กองทุนสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลงบประมาณ การสนับสนุน การสนับสนุนงบประมาณ งบประมาณ งบประมาณกองทุนสิ่งแวดล้อม งบประมาณสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม
Visibility Public
Dataset create date August 2, 2021
Maintain date March 6, 2024
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
Visualization
Contact Person กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม / กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้
Contact Email envfund.sarabun@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ผลการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนสิ่งแวดล้อม
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source รวบรวมข้อมูลจากโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี
Data Format HTML
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
Data Language ไทย
Created date 1992-07-28
Last updated date 2023-12-18
Reference Data No
High Value Dataset Show

Related

ชนิดพันธุ์ที่พบในพื้นที่อนุรักษ์

ข้อมูลโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (2554 - 2564) สำรวจโดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

Last update dataset : July 15, 2024
.. XLSX
คู่มือฝายต้นน้ำ

แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างฝายต้นน้ำ

Last update dataset : July 15, 2024
.. PDF