ข้อมูลพืชสมุนไพร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลพืชสมุนไพร
Rating
Organizations : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ข้อมูลพืชสมุนไพร

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพืชสมุนไพร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 0f486a82-e44e-491d-8122-786a3ae3922c
Tags ความหลากหลายทางชีวภาพ ฐานข้อมูล พืช พืชสมุนไพร ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ สมุนไพร
Visibility Public
Dataset create date March 15, 2024
Maintain date March 15, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) / สำนักพัฒนาและจัดการองค์ความรู้
Contact Email pijittra@bedo.or.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ปี
Geo Coverage จังหวัด
Data Source https://thaibiodiversity.org/
Data Format
 • CSV
 • XML
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  พรรณพืชและพรรณสัตว์ในพระนาม หมายถึง พืชและสัตว์ท้องถิ่นของประเทศไทย รวมทั้งพืชที่มีการปรับปรุงพันธุ์ ที่มีการนำพระนามของพระมหากษัตริย์ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์...
  Last update dataset : June 22, 2024  
  csv xlsx
  ข้อมูลของธุรกิจด้านการแพทย์จีโนมิกส์ในประเทศไทย
  Last update dataset : June 12, 2024  
  csv
  ข้อมูลแหล่งฟื้นฟูอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนและพืชท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลแหล่งผลิตอาหารและพืชเศรษฐกิจพื้นฐานของชุมชน
  Last update dataset : June 12, 2024  
  csv