จำนวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
facebook   twiter

กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์

Data source cannot be displayed.
จำนวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key ec0d94a7-bb21-480d-8711-bcbdbbceec42
Groups เมืองและภูมิภาค
Tags นครสวรรค์ โครงการพระราชดำริ
Visibility Public
Dataset create date March 31, 2022
Maintain date March 31, 2022
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person น.ส.สุภัค วงศ์ไวทยากูร
Contact Email Nksw.plan@gmail.com
Objective นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ตำบล
Data Source สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
Last updated date 2565-02-01
Data release calendar 2565-03-31
First year of data (Statistical data) 2565
Last year of data (Statistical data) 2565
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
กิจกรรม
Unit of measure (Statistical data) ครั้ง
High Value Dataset No Show
Related
เป็นคู่มืออธิบายขั้นตอน/วิธีการในการเข้าใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ผ่านทาง Web Application ปรับปรุง URL :...
Last update dataset : March 26, 2024  
doc
บทความบรรยายข้อมูลทั่วไป เช่น ลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลการปกครอง/ประชากร โครงสร้างพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม ข้อมูลสถิติที่สำคัญเชิงพื้นที่ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว...
Last update dataset : March 18, 2024  
url
รายชื่อพื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ(กพด.) เขตสุขภาพที่ 1
Last update dataset : March 12, 2024  
csv