แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565
Rating
Organizations : องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
facebook   twiter

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

Data source cannot be displayed.
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c957fe38-ba43-4a20-a706-6e37899a3f78
Groups การเมืองและการปกครอง
Tags ตำบลนาโส่ นาโส่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อบต.นาโส่
Visibility Public
Dataset create date July 23, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สมยศ วิเชียรชาติ
Contact Email palad@naso.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ผลคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทวนสอบความต่อเนื่องในการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กรที่เข้ารับการส่งเสริมการปฎิบัติตามมาตรฐานฯ ในปีที่ 2-3...
Last update dataset : April 12, 2024  
xls xlsx
รายชื่อองค์กรที่มีผลคะแนนการทวนสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
Last update dataset : April 12, 2024  
xlsx
รายงานสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายองค์กรที่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf