ข้อมูลแผนการติดตามงานโครงการในพื้นที่ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลแผนการติดตามงานโครงการในพื้นที่
Rating
Organizations : กรมหม่อนไหม
facebook   twiter

ข้อมูลนี้แสดงแผนการติดตามโครงการในพื้นที่

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลแผนการติดตามงานโครงการในพื้นที่
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e6263178-b616-4c59-bf5d-23e9b2dca713
Tags ติดตาม พื้นที่ แผน โครงการ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองแผนงาน
Contact Email qsis_plan@qsds.go.th
Objective
  • ไม่ทราบ
  • อื่นๆ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ผลการติดตามงานโครงการในพื้นที่
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect บุคคล
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเป็นฐานรองรับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมพร้อมกันทุกด้าน...
Last update dataset : April 19, 2024  
csv
การพัฒนาและยกระดับผู้นำในชุมชน เพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติ พร้อมด้วยแนวทางการพัฒนาชุมชนในรูปแบบที่เหมาะสมกับชุมชนและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
Last update dataset : April 19, 2024  
csv
หนึ่งในกระบวนการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยการนำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล มาวิเคราะห์หาปัญหาโดยจำแนกออกมาเป็น 5 มิติโดยเครื่องมือ CIA ที่สามารถบ่งบอกปัญหาของชุมชน...
Last update dataset : April 19, 2024  
csv