Text Size | A   A   A
Groups : เกษตรกรรม
ข้อมูลร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหมทั่วประเทศไทย ประกอบด้วย ที่ตั้ง และเบอร์โทรติดต่อ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ราคาเส้นไหมประจำเดือน แบ่งเป็น ราคาเส้นไหมพื้นบ้านและราคาเส้นไหมอุตสาหกรรม
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว  (GAP : Good Agricultural Practice แปลว่าเกษตรที่ดีและเหมาะสม)  
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
รายชื่อปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน และที่อยู่ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ....
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx xls
รายชื่อหน่วยรับรอง (CB)
Last update dataset : January 2, 2020  
xlsx