กรมทางหลวงชนบท - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรมทางหลวงชนบท
หน่วยงานระดับกรม
26 datasets found
Order by :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ประจำกรมทางหลวงชนบท
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
Webservice โครงข่ายทางหลวงชนบท
Last update dataset : June 4, 2023  
json
Data Dictionary โครงข่ายทางหลวงชนบท
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
ข้อมูลทางด้านปฐพีวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนงานด้านต่างๆ เช่น งานออกแบบ งานก่อสร้างทางและสะพาน เป็นต้น
Last update dataset : June 4, 2023  
csv
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริกรข้อมูล ประจำกรมทางหลวงชนบท แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยแบ่งออกเป็น 3 ทีมบริกร ดังนี้ 1.คณะทำงานบริกรข้อมูลด้านภารกิจพัฒนาโครงข่าย...
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
คู่มือและขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลแผนที่โครงข่ายทางหลวงชนบทและโครงข่ายสะพาน ในระบบภูมิสารสนเทศกลาง กรมทางหลวงชนบท
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
Webservice ข้อมูลผู้รับจ้าง
Last update dataset : June 4, 2023  
json
DataDictionary โครงข่ายสะพาน
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ
Last update dataset : June 4, 2023  
json
ข้อมูลรายละเอียดสะพานของกรมทางหลวงชนบท
Last update dataset : June 4, 2023  
csv
ปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด แก๊สโซฮอล์ 91 สาขาอุตสาหกรรม
Last update dataset : June 4, 2023  
บัญชีโครงข่ายทางหลวงชนบท ที่ประกอบด้วย รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ระยะทาง ชนิดผิวจราจร ตำแหน่งพิกัดสายทาง ปริมาณจราจร (PCU)
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
บัญชีโครงข่ายสะพาน ที่ประกอบด้วย รหัสสะพาน ชื่อสะพาน สถานที่ตั้ง ข้อมูลกายภาพ รายละเอียดถนนเชิงลาด พิกัดสะพาน หน่วยงานรับผิดชอบ
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก https://web.dlt.go.th/statistics/index.php
Last update dataset : June 4, 2023  
ข้อมูลปริมาณจราจรเฉลี่ยรายวันตลอดปีบนโครงข่ายทางหลวงชนบท หรือ ปริมาณรถวิ่งในหนึ่งวันของแต่ละสายทาง
Last update dataset : June 4, 2023  
csv
เป็นข้อมูลรายละเอียดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวงชนบท ที่ประกอบด้วย ข้อมูลบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลผู้ใช้ทางผู้โดยสาร แผนผังบริเวณที่เกิดเหตุ...
Last update dataset : June 4, 2023  
json
Webservice ข้อมูลโครงการ
Last update dataset : June 4, 2023  
json
จำนวนผู้รับบริการข้อมูล ของระบบภูมิสารสนเทศกลาง กรมทางหลวงชนบท
Last update dataset : June 4, 2023  
csv
Webservice โครงข่ายสะพาน
Last update dataset : June 4, 2023  
json
เพื่อดูข้อมูลอุทกภัยที่เกิดในสายทาง แจ้งเตือนอุทกภัยและประเมินความเสียหาย
Last update dataset : June 4, 2023  
json