กรมทางหลวงชนบท - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมทางหลวงชนบท
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 26 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลทางด้านปฐพีวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนงานด้านต่างๆ เช่น งานออกแบบ งานก่อสร้างทางและสะพาน เป็นต้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv
บัญชีโครงข่ายทางหลวงชนบท ที่ประกอบด้วย รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ระยะทาง ชนิดผิวจราจร ตำแหน่งพิกัดสายทาง ปริมาณจราจร (PCU)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
pdf
กรมทางหลวงชนบท ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง เพื่อขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคารับจ้าง ตามประเภทงานที่กรมทางหลวงชนบท...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
json
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง มีทั้งงานก่อสร้างถนน งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด งานซ่อมสร้างผิวทาง งานปรับปรุงถนน เป็นต้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
json
ข้อมูลปริมาณจราจรเฉลี่ยรายวันตลอดปีบนโครงข่ายทางหลวงชนบท หรือ ปริมาณรถวิ่งในหนึ่งวันของแต่ละสายทาง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2566  
csv
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ประจำกรมทางหลวงชนบท
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
Webservice โครงข่ายทางหลวงชนบท
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
json
Data Dictionary โครงข่ายทางหลวงชนบท
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริกรข้อมูล ประจำกรมทางหลวงชนบท แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยแบ่งออกเป็น 3 ทีมบริกร ดังนี้ 1.คณะทำงานบริกรข้อมูลด้านภารกิจพัฒนาโครงข่าย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
คู่มือและขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลแผนที่โครงข่ายทางหลวงชนบทและโครงข่ายสะพาน ในระบบภูมิสารสนเทศกลาง กรมทางหลวงชนบท
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
DataDictionary โครงข่ายสะพาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
json
ข้อมูลรายละเอียดสะพานของกรมทางหลวงชนบท
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv
ปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด แก๊สโซฮอล์ 91 สาขาอุตสาหกรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
บัญชีโครงข่ายสะพาน ที่ประกอบด้วย รหัสสะพาน ชื่อสะพาน สถานที่ตั้ง ข้อมูลกายภาพ รายละเอียดถนนเชิงลาด พิกัดสะพาน หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก https://web.dlt.go.th/statistics/index.php
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
เป็นข้อมูลรายละเอียดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวงชนบท ที่ประกอบด้วย ข้อมูลบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลผู้ใช้ทางผู้โดยสาร แผนผังบริเวณที่เกิดเหตุ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
json
จำนวนผู้รับบริการข้อมูล ของระบบภูมิสารสนเทศกลาง กรมทางหลวงชนบท
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv
Webservice โครงข่ายสะพาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
json
เพื่อดูข้อมูลอุทกภัยที่เกิดในสายทาง แจ้งเตือนอุทกภัยและประเมินความเสียหาย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
json