แหล่งมรดกโลก - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แหล่งมรดกโลก
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ชื่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลก ลำดับที่และปีที่ขึ้นทะเบียน รายละเอียดของแหล่ง ที่ตั้ง และพิกัด

Data source cannot be displayed.
แหล่งมรดกโลก
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 44d3364e-33ba-4fbd-88c5-1768ec543070
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags มรดกทางธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรม มรดกโลก แหล่งมรดกโลก
Visibility Public
Dataset create date February 10, 2023
Maintain date February 10, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม /กลุ่มงานประสานการบริหารจัดการมรดกโลก
Contact Email thaiwhdtb@onep.go.th
Objective อื่นๆ
การอนุวัตตามพันธกรณี ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกหรืออนุสัญญามรดกโลก
Update Frequency Unit อื่นๆ
ทุกครั้งที่มีการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่
Geo Coverage อำเภอ
Data Source รวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานเจ้าของแหล่ง และผลการขึ้นทะเบียนจากการประชุมอนุสัญญามรดกโลก
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL https://worldheritagesite.onep.go.th/site/1
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รายชื่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลก ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ...
Last update dataset : October 21, 2022  
xlsx csv
แหล่งมรดกโลก (World Heritage Site) คือ พื้นที่หรือจุดหลัก (Landmark) ที่ได้รับคัดเลือกจากยูเนสโก เพราะมีลักษณะสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้านอื่น...
Last update dataset : June 14, 2022  
json
คู่มือการท่องเที่ยวมรดกโลกของอาเซียน
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx