แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 จำนวน 263 แห่ง มีการแสดงผลของข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งแสดงพิกัด ตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งธรรมชาติแยกตามประเภทของแหล่งธรรมชาติ

Data source cannot be displayed.
แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Geographic dataset
Equivalent scale
Positional accuracy
Created date
Last updated date
Data release date
Additional Info
Data Key 8b7ff8ab-eaf2-4a76-a64d-5e0a4f2032d2
Tags ธรรมชาติ อนุรักษ์ แหล่งธรรมชาติ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์
Visibility Public
Dataset create date October 5, 2023
Maintain date March 22, 2024
Data Type ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
Contact Person กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม /กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
Contact Email Thailandnaturalsites@onep.go.th
Objective
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
เพื่อจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2532
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 2
Geo Coverage ตำบล
Data Source รวบรวมจากการประกาศแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์
Data Format
  • CSV
  • อื่นๆ
KML
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL http://naturalsite.onep.go.th/document/detail/11
Data Language ไทย
Last updated date 2023-01-12
High Value Dataset Show
Related
แหล่งธรรมชาติของประเทศไทย ประกอบด้วย ชื่อแหล่งธรรมชาติ จำแนกตามประเภทของแหล่งธรรมชาติ 10 ประเภท (ประกอบด้วย เกาะ แก่ง ภูเขา ถ้ำ น้ำตก โป่งพุร้อน แหล่งน้ำ ชายหาด ซากดึกดำบรรพ์...
Last update dataset : May 31, 2024  
csv xlsx
ชื่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่ได้รับการบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก รายละเอียดของแหล่ง ที่ตั้ง และพิกัด
Last update dataset : May 31, 2024  
csv xlsx
ข้อมูลหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 76 จังหวัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2527...
Last update dataset : March 22, 2024  
csv url xlsx