Text Size | A   A   A
ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
Rating
Organizations : กรมพัฒนาที่ดิน
facebook   twiter

งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ได้แก่ งานอ่างเก็บน้ำ งานขุดลอกหนองและบึงธรรมชาติ งานสระเก็บ งานฝายน้ำล้น งานขุดลอกลำห้วย งานระบบคลองส่งน้ำ งานระบบท่อส่งน้ำ งานปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อพัฒนาแหล่งผลิตชุมชน งานดังกล่าวสามารถก่อสร้างกระจายไปในท้องถิ่นที่ห่างไกลและทุรกันดารได้เกือบทุกท้องที่เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ขาดแคลนน้ำ ใช้สำหรับการเพาะปลูก และเป็นน้ำกินน้ำใช้ในฤดูแล้ง 

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key ee085889-753e-4cf9-9d92-868113899bda
Groups เกษตรกรรม
Tags กรมพัฒนาที่ดิน ปริมาณความจุน้ำ ระบบท่อส่งน้ำ สระเก็บ อ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำขนาดเล็ก
Visibility Public
Dataset create date September 3, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ดวงดอม กำเนิดทรัพย์
Contact Email cit_3@ldd.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่สำคัญในจังหวัดชลบุรี
Last update dataset : January 17, 2022  
เว็บไซต์
ข้อมูลการสำรวจอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ เทศบาล / อบต. เพื่อรวบรวมข้อมูล
Last update dataset : January 17, 2022  
xlsx
ชุดข้อมูลผลการดำเนินงานสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำบนพื้นที่สูง
Last update dataset : January 11, 2022  
xls csv