ข้อมูลกลุ่มชุดดินมาตราส่วน 1:25000 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลกลุ่มชุดดินมาตราส่วน 1:25000
Rating
Organizations : กรมพัฒนาที่ดิน
facebook   twiter

ข้อมูลกลุ่มชุดดินเป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ จำแนก และทำแผนที่ดินในขนาดมาตราส่วน 1:25,000 โดยมีหน่วยแผนที่ในระดับกลุ่มชุดดิน ทั้งหมด 62 กลุ่มชุดดิน เป็นฐานข้อมูลดินในระดับกว้าง สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ และกิจกรรมอื่นๆ ในระดับกว้าง ๆ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลกลุ่มชุดดินมาตราส่วน 1:25000
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Geographic dataset
Equivalent scale
Positional accuracy
Created date
Last updated date
Data release date
Additional Info
Data Key c129588f-89e6-47d1-9fc6-108b863e9f52
Groups การเกษตร
Tags soil group กรมพัฒนาที่ดิน กลุ่มชุดดิน ข้อมูลดิน ชุดดิน ดิน ทรัพยากรดิน
Visibility Public
Dataset create date December 25, 2021
Maintain date May 15, 2022
Data Type ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
Contact Person กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
Contact Email oss_4@ldd.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Geo Coverage จังหวัด
Data Source การสำรวจและจัดเก็บข้อมูล
Data Format
  • Database
  • Image
  • Shapefile
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ให้เมื่อร้องขอ ขอบเขตความร่วมมือ
Data Language ไทย
Last updated date 2019-10-30
Equivalent scale (Geoinformatics data) 1:25,000
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลทางด้านปฐพีวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนงานด้านต่างๆ เช่น งานออกแบบ งานก่อสร้างทางและสะพาน เป็นต้น
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ถาวรและเนื้อที่ป่าไม้ถาวรรายจังหวัด โดยจัดเก็บข้อมูลใน รูปแบบ CSV ใช้เป็นข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาและเปรียบเทียบพื้นที่ป่าไม้ถาวรในประเทศไทย
Last update dataset : April 1, 2024  
csv api
ข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เป็น ข้อมูลการขุดสระน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ...
Last update dataset : April 1, 2024  
xlsx csv