การเมืองและการปกครอง - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : การเมืองและการปกครอง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
Last update dataset : October 31, 2021  
url pdf
สถานที่ตั้งของสำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่,หมู่ที่,ถนน,ตำบล,อำเภอ,จังหวัด,รหัสไปรษณีย์,ละติจูด,ลองจิจูด
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api
เว็บไซต์ (Website) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx