สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนกลาง:ระดับกรม
4 datasets found
Order by :
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ...
Last update dataset : May 31, 2024  
csv xlsx
กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1. กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565...
Last update dataset : March 22, 2024  
csv xlsx
การให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การตอบข้อหารือเรื่องประเภทและขนาดโครงการ...
Last update dataset : March 22, 2024  
csv xlsx
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards ประกอบด้วย ปีที่จัด ประเภทโครงการ รายชื่อผู้ได้รับรางวัล และประเภทรางวัลที่ได้รับ (ยอดเยี่ยม ดีเด่น และชมเชย)
Last update dataset : March 22, 2024  
xlsx