Text Size | A   A   A
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
45 datasets found
Order by :
จำนวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ข้อมูลของกรมการปกครอง
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx csv
ข้อมูลจำนวนคนพิการที่ลงทะเบียน จำแนกตามประเภทความพิการและอายุ (ยอดสะสม)
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx csv
ความครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Last update dataset : February 27, 2022  
database
ข้อมูลจำนวนแรงงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงาน,หลักสูตรการฝึกอบรม,หลักสูตรพัฒนาฝีมือแรงงาน ,ผู้ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงาน
Last update dataset : February 27, 2022  
database
จำนวนประชากร วัยเด็ก ข้อมูลกรมการปกครอง
Last update dataset : February 27, 2022  
csv xlsx
เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนกับจำนวนประชากรวัยเรียนโดยคิดเป็นอัตราส่วน
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx csv
เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราส่วนการเข้ารับการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx csv
สถิติโรงงานอุตสาหกรรม
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx
ข้อมูลจำนวนแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ,กลุ่มสาขาอาชีพที่ทดสอบมาตรฐาน
Last update dataset : February 27, 2022  
database
เป็นข้อมูลจำนวนครู อาจารย์ บุคลากรที่ทำหน้าที่สอนในสถานศึกษา จำแนกตามสังกัด
Last update dataset : February 27, 2022  
xls csv xlsx
จำนวนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx
เป็นข้อมูลจำนวนห้องเรียน สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน จำแนกตามสังกัด
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx csv
คลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดฉะเชิงเทรา
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx
ข้อมูลการสงเคราะห์ในการจัดการงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx
ผู้มีงานทำ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในสัปดาห์แห่งการสำรวจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 1.ได้ทำงานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดยได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร...
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx
เป็นข้อมูลจำนวนนักเรียนพิการ จำแนกตามประเภทความพิการ
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx csv
ข้อมูลการจดทะเบียนผู้แสดงความสามารถในจังหวัดฉะเชิงเทรา
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx
ข้อมูลลูกหนี้เงินทุนประกอบอาชีพคนพิการ
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx csv
องค์กรที่ได้รับการรับรององค์กรสวัสดิการชุมชน
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx
จำนวนประชากร วัยสูงอายุ ข้อมูลกรมการปกครอง
Last update dataset : February 27, 2022  
csv xlsx