ค่าธรรมเนียมที่รัฐจัดเก็บได้ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ค่าธรรมเนียมที่รัฐจัดเก็บได้
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมทางหลวง
facebook   twiter

ประเภทค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย 1. รายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด (ค่าขายของเก่าชำรุดที่ทางราชการเลิกใช้ ค่าขายแบบแปลนการก่อสร้าง และต่อเติมอาคารสถานที่ของทางราชการ, ค่าขายสินค้าและสิ่งของอย่างอื่น นอกจากสินทรัพย์ถาวร, ค่าซื้อแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง) 2. รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าซื้อเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับจากผู้ค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) 3. รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น (ค่าธรรมเนียมการขอวิเคราะห์และวิจัยวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทางและงานก่อสร้างอื่นๆ, ค่าธรรมเนียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ, ค่าธรรมเนียมการใช้สะพานข้ามแม่น้ำโขง) 4. รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ (การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าติดตั้งแผ่นป้ายแนะนำในเขตทางหลวงเฉพาะในส่วนที่เห็นว่าจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการและถ้าหากมีความจำเป็นก็สามารถบอกเลิกสัญญาเช่าได้)

Data source cannot be displayed.
ค่าธรรมเนียมที่รัฐจัดเก็บได้
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล ef6e7fbd-8fa2-4a5d-ab4b-2f373e2ac8c0
คำสำคัญ ค่าธรรมเนียม รัฐ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 21 กรกฎาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 มิถุนายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กองการเงินและบัญชี
อีเมลผู้ติดต่อ finance7@doh.go.th
วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา สำรวจค่าธรรมเนียมที่รัฐจัดเก็บได้
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2024-03-01
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2022-11-28
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2558
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2566
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
ประเภทค่าธรรมเนียม
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) บาท
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของ อบต.พงตึก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
xls
รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงอื่น เช่น กระทรวงวัฒนธรรม ,...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv api
รายได้บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจำแนกตามด่านและประเภทรายได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv