กรมทางหลวง - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมทางหลวง
หน่วยงานระดับกรม
พบ 29 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
รายได้บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจำแนกตามด่านและประเภทรายได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
csv xlsx
ประเภทค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย 1. รายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด (ค่าขายของเก่าชำรุดที่ทางราชการเลิกใช้ ค่าขายแบบแปลนการก่อสร้าง และต่อเติมอาคารสถานที่ของทางราชการ,...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx csv
1.ค่าธรรมเนียม หมายถึง ค่าบริการที่เรียกเก็บในการผ่านทางสะพานมิตรภาพที่กรมทางหลวงรับผิดชอบ 2.ปริมาณการจราจร หมายถึง ปริมาณยานพาหนะที่ใช้งานสะพานมิตรภาพ ทั้งขาเข้าและขาออก...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx csv
ระยะทางการเดินทางบนทางหลวงสายหลักทั่วประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
pdf
น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่ไม่ต้องขออนุญาตใช้งานบนทางหลวง จำแนกตามประเภทรถ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
pdf
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง (คัน-กิโลเมตร) แยกตามสำนักงานทางหลวง เป็นรายปี คัน-กิโลเมตร หมายถึง ปริมาณการเดินทางในทางหลวง 1 กิโลเมตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx csv
ผู้รับเหมา หมายถึง บริษัทจดทะเบียนที่รับจ้างเหมาบำรุงทางของกรมทางหลวง ผู้รับจ้าง หมายถึง บริษัทจดทะเบียนที่รับจ้างบำรุงทางเฉพาะงานของกรมทางหลวง งานบำรุงทาง หมายถึง งานซ่อม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx csv
1.พรบ.ทางหลวง หมายถึง กฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่ใช้บังคับ ควบคุมและดูแลรักษาทางหลวง โดยมีมาตรการสําหรับดําเนินการกับผู้ใช้งานทางหลวง 2.พรบ.จราจรทางบก หมายถึง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
pdf
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง (คัน-กิโลเมตร) แยกตามสำนักงานทางหลวง เป็นรายปี คัน-กิโลเมตร หมายถึง ปริมาณการเดินทางในทางหลวง 1 กิโลเมตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx csv
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง (คัน-กิโลเมตร) แยกตามประเภทรถ จังหวัด ประเภททางหลวง เป็นรายปี คัน-กิโลเมตร หมายถึง หน่วยวัดของปริมาณการเดินทางบนทางหลวง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
pdf
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง (คัน-กิโลเมตร) แยกตามสำนักงานทางหลวง เป็นรายปี คัน-กิโลเมตร หมายถึง ปริมาณการเดินทางในทางหลวง 1 กิโลเมตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx csv
ระยะทางในความรับผิดชอบตามลักษณะผิวทางและภารกิจของกรมทางหลวง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx
ชุดข้อมูลพิกัดหมุดหลักฐานของกรมทางหลวง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx link shp
ความหนาแน่นของการจราจร คือ จำนวนยานพาหนะที่ครอบครองพื้นที่ผิวจราจรใน 1 ช่องจราจร โดยกำหนดระยะทางจาก จุด ก ไป จุด ข และหน่วยที่แสดงค่าความหนาแน่นของการจราจรเป็น คัน/กม. หรือ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
pdf
ความหนาแน่นของการจราจรรายสายทาง คือ จำนวนยานพาหนะที่ครอบครองพื้นที่ผิวจราจรใน 1 ช่องจราจร โดยกำหนดระยะทางจาก จุด ก ไป จุด ข แยกตามสายทาง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx csv
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง (คัน-กิโลเมตร) แยกตามสำนักงานทางหลวง เป็นรายปี คัน-กิโลเมตร หมายถึง ปริมาณการเดินทางในทางหลวง 1 กิโลเมตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx csv
ปริมาณรถที่เดินทางผ่านจุดสำรวจบนทางหลวง (คัน-กิโลเมตร)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
csv xlsx
ยอดรวมปริมาณการจราจรบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจำแนกตามด่าน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
csv xlsx
ความหนาแน่นของการจราจรรายสายทาง คือ จำนวนยานพาหนะที่ครอบครองพื้นที่ผิวจราจรใน 1 ช่องจราจร โดยกำหนดระยะทางจาก จุด ก ไป จุด ข แยกตามสายทาง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx csv
ข้อมูลประมาณการปริมาณการเดินทางบนทางหลวง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 เมษายน 2566  
csv xlsx