แผนยุทธศาสตร์ - Open Government Data of Thailand

แผนยุทธศาสตร์

องค์กร : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ กรอบแนวคิดในการจัดทำแผน ข้อมูลพื้นฐาน การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อม แผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการขับเคลื่อนแผน

ข้อมูลทรัพยากร : ${cur_meta.name}

ดาวน์โหลด ไปสู่ทรัพยากร
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog ${cur_meta.last_modified}
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog ${cur_meta.created}
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล ${cur_meta.mimetype}
รหัสทรัพยากรข้อมูล ${cur_meta.id}
รายละเอียด ${cur_meta.ori.description}
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ${cur_meta.ori.resource_data_collect}
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other}
วันที่เริ่มต้นสร้าง ${cur_meta.ori.resource_created_date}
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}
Data source cannot be displayed.
ข้อมูลทั้งหมด ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 รายการ
 100 500 1,000 รายการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสชุดข้อมูล be8b4722-97bb-4b60-b5e0-bd3b27bea85a
แท็ค
กลยุทธ์ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ โครงการ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 9 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 24 เมษายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสาร
ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ สำนักงานเลขานุการกรม/กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
อีเมลสำหรับติดต่อ budget@onep.go.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 5
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา นำนโยบายและแผนของชาติในทุกระดับที่เกี่ยวข้องมาจัดวางเป้าหมายและถ่ายทอดเชื่อมโยงให้สอดคล้องและตอบสนองกับแนวโน้ม ทิศทาง และสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • HTML
  • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
โครงการ
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.onep.go.th/strategic-plan/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2023-08-31
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-08-31
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง

ตัวอย่างการใช้ข้อมูล

ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ชนิดพันธุ์ที่พบในพื้นที่อนุรักษ์

ข้อมูลโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (2554 - 2564) สำรวจโดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กรกฎาคม 2567
.. XLSX
คู่มือฝายต้นน้ำ

แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างฝายต้นน้ำ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กรกฎาคม 2567
.. PDF