ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ข้อมูลผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 ข้อมูลย่อย ได้แก่ 1. ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา และ 2. ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล โดยมีรายละเอียด เช่น รายชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีที่อนุญาต เลขที่ใบอนุญาต อายุใบอนุญาต วันที่ได้รับอนุญาต วันหมดอายุ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล Website และรายชื่อผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาประจำนิติบุคคล เป็นต้น

Data source cannot be displayed.
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 7c128c0c-2a15-4067-8c72-a41f46ad57f9
กลุ่มชุดข้อมูล การเติบโตอย่างยั่งยืน
คำสำคัญ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้จัดทำ ผู้จัดทำรายงาน EIA รายงาน EIA รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาต
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 10 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 10 กุมภาพันธ์ 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม /กลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงาน
อีเมลผู้ติดต่อ eiaonepthailand@onep.go.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อเป็นข้อมูลให้เจ้าของโครงการหรือประชาชนทราบว่านิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดารายใดที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(https://eia.onep.go.th/)
รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://eia.onep.go.th/site/reporter
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
xlsx csv
ข้อมูลจำนวนใบอนุญาตผลิตไพ่ จำแนกตามพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
csv api
ข้อมูลจำนวนใบอนุญาต จำแนกตามสินค้า (สุรา ยาสูบ ไพ่)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
csv api