Text Size | A   A   A
Groups : การศึกษา
จำนวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ข้อมูลของกรมการปกครอง
Last update dataset : January 17, 2022  
xlsx csv
เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนกับจำนวนประชากรวัยเรียนโดยคิดเป็นอัตราส่วน
Last update dataset : January 17, 2022  
xlsx csv
เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราส่วนการเข้ารับการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
Last update dataset : January 17, 2022  
xlsx csv
เป็นข้อมูลจำนวนครู อาจารย์ บุคลากรที่ทำหน้าที่สอนในสถานศึกษา จำแนกตามสังกัด
Last update dataset : January 17, 2022  
xls csv xlsx
เป็นข้อมูลจำนวนห้องเรียน สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน จำแนกตามสังกัด
Last update dataset : January 17, 2022  
xlsx csv
เป็นข้อมูลจำนวนนักเรียนพิการ จำแนกตามประเภทความพิการ
Last update dataset : January 17, 2022  
xlsx csv
เป็นข้อมูลจำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส
Last update dataset : January 17, 2022  
xlsx csv
เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนกับจำนวนห้องเรียนโดยคิดเป็นอัตราส่วน
Last update dataset : January 17, 2022  
xlsx csv
เป็นข้อมูลจำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุการออกกลางคัน
Last update dataset : January 17, 2022  
xlsx csv
เป็นข้อมูลจำนวนสถานศึกษา ที่จัดการเรียนการสอน จำแนกตามสังกัด
Last update dataset : January 17, 2022  
xlsx csv
เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนครูผู้สอนกับจำนวนผู้เรียนโดยคิดเป็นอัตราส่วน
Last update dataset : January 17, 2022  
xlsx csv
จำนวนนักเรียนแยกตามการเดินทาง ปีการศึกษา 2563 เทอม 3 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
Last update dataset : November 23, 2021  
csv
จำนวนนักเรียนแยกตามการเดินทาง ปีการศึกษา 2564 เทอม 1 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
Last update dataset : November 23, 2021  
csv
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ประจำปี พ.ศ. 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
จำนวนนักเรียนแยกตามการพักนอน ปีการศึกษา 2564 เทอม 1 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
จำนวนนักเรียนแยกตามการพักนอน ปีการศึกษา 2563 เทอม 3 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
จำนวนนักเรียนแยกตามเกณฑ์น้ำหนักและส่วนสูง ปีการศึกษา 2564 เทอม 1 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
จำนวนนักเรียนแยกตามเกณฑ์น้ำหนักและส่วนสูง ปีการศึกษา 2563 เทอม 3 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา ปีการศึกษา 2564 เทอม 1 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา ปีการศึกษา 2563 เทอม 3 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
Last update dataset : October 31, 2021  
csv