ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 11,707 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
สถิติการขออนุญาตค้างาช้าง ซึ่งเป็นงาช้างที่ได้จากช้างที่เป็นสัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้งาน ได้แก่ ประชาชน นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
เว็บไซต์ของหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
url
การรวบรวมข้อมูลการออกใบอนุญาตการส่งออก-ส่งกลับออกไปซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่า ตามอนุสัญญา CITES ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามหลักวิชาการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
xlsx
ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 21 สำนัก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
xlsx pdf url xls csv
ข้อมูลแปลงปลูกป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
shp url
นักท่องเที่ยวในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
xlsx
คู่มืออาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) จัดทำขึ้น เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
url
เงินรายได้ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
xlsx
รายชื่อหน่วยงานภาคสนาม สังกัดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกอบด้วยพิกัด พื้นที่ ชื่อหัวหน้า ตำแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
xlsx
สถิติการครอบครองงาช้างที่ได้จากช้างที่เป็นสัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ ซึ่งเป็นงาช้างที่ได้มาก่อนวันที่พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 บังคับใช้ กลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้งาน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
xlsx pdf csv
โครงการวิจัยภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
xlsx
ข้อมูลพื้นที่ต้นน้ำลำธาร(พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่ 1A 1B และ 2 ) ใน 22 ลุ่มน้ำหลักของประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
csv pdf
ข้อมูลลานจอดเฮลิคอปเตอร์ในอุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วย ตำแหน่งที่ตั้ง ลักษณะพื้นที่ ศักยภาพในการรองรับ ภาพ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
xlsx pdf csv
ข้อมูลแปลงปลูกป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
xls csv
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) ได้ดำเนินการมาแล้วมากกว่า 10 ปี กับชุมชนที่อยู่อาศัยและ/หรือทำกินในและรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf
งบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
xls xlsx csv
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้ได้รับอนุญาตเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ในอุทยานแห่งชาติ จากฐานข้อมูลส่วนจัดการทรัพยากร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
xlsx csv
พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และรายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xls
ข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำ จากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
url