ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 11,493 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเป็นฐานรองรับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมพร้อมกันทุกด้าน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 เมษายน 2567  
csv
รัฐบาลยังคงมีนโยบายด้านเศรษฐกิจในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 เมษายน 2567  
csv
การพัฒนาและยกระดับผู้นำในชุมชน เพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติ พร้อมด้วยแนวทางการพัฒนาชุมชนในรูปแบบที่เหมาะสมกับชุมชนและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 เมษายน 2567  
csv
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 เมษายน 2567  
csv
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี" เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและให้โอกาสแก่สตรีที่ขาดโอกาสในสังคม จากปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 เมษายน 2567  
csv
ข้อมูลทะเบียนรายละเอียดผู้ประกอบการ OTOPและรายละเอียดพื้นฐาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 เมษายน 2567  
csv
หนึ่งในกระบวนการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยการนำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล มาวิเคราะห์หาปัญหาโดยจำแนกออกมาเป็น 5 มิติโดยเครื่องมือ CIA ที่สามารถบ่งบอกปัญหาของชุมชน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 เมษายน 2567  
csv
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 เมษายน 2567  
csv
ข้อมูลความครอบคลุมของประชากรที่มีสิทธิตามหน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการประจำ และหน่วยบริการรับส่งต่อ ข้อมูลแสดงถึงเครือข่ายของหน่วยบริการที่รองรับการบริการในแต่ละระดับ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 เมษายน 2567  
xlsx csv
ข้อมูลมูลค่าการนำเข้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 เมษายน 2567  
csv xlsx url
ข้อมูลมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 เมษายน 2567  
xlsx csv url
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขฉบับที่ 1/2566 กรณีอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 เมษายน 2567  
api
"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" (Thai Industrial Standard) หรือ มอก. หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 เมษายน 2567  
csv xlsx
โดยที่พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติประกาศกำหนดลักษณะ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 เมษายน 2567  
pdf
การกำหนดหลักเกณฑ์ ลักษณะหน่วยงานที่มีภารกิจหรือให้บริการเป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และการมอบหมายการควบคุมและกำกับดูแล พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 เมษายน 2567  
pdf
เพื่อจัดให้มีประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อันเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำในการดำเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงาน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 เมษายน 2567  
pdf
โดยที่พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้มี การจัดตั้งศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติขึ้นเป็นหน่วยงาน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 เมษายน 2567  
pdf
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมNCSA Cyber Hygeine Cetificates 2022...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 เมษายน 2567  
pdf
การกำหนดระดับความรู้ความชำนาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 เมษายน 2567  
pdf